Yoo Mee Shin fait tching-tchong-tchang avec deux messieurs